REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www………………..pl § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep www……………………pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www…………………pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www…………………..pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r., ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. § 2 DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www……………..pl umożliwiający złożenie Zamówienia. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www………………….pl. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – ……………………………………………………………………………………………… UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt. § 3 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA Sklep www……………pl prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, zgodne z umową i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www……………….pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia. § 4 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 5 oraz 6 Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera: potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, formularz odstąpienia od umowy, niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany do Produktu. § 5 SPOSOBY PŁATNOŚCI Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy, płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: ……..………………………………………………………………………………………………………. (Bank ……..… S.A.) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie …